İş Etiği

İŞ ETİĞİ

AMAÇ

İş etiğimizin amacı: AKO Grup olarak oluşturacağımız kurum kültürü ve yaşam tarzı haline getirdiğimiz ilkelerimizi yazılı bir doküman halinde çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle, alt yüklenicilerimizle ve birlikte iş yaptığımız tüm üçüncü taraflar ile paylaşmaktır.
AKO Grubun oluşturduğu bu etik çemberi dâhilinde güven, saygı ve özveri ile güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amaçlanmaktadır. 


ETİK KURALLAR VE ÇALIŞMA İLKELERİ

1. Dürüstlük
Dürüstlüğü ilkelerinin en üstüne yazmış ve bütün ilkelerini dürüstlük üzerine kurulmuştur.

2. Çıkar Çatışmasından Kaçınmak
Çalışanlarımızla kurduğumuz güven bağı sayesinde yaşanabilecek çıkar çatışmalarını önlemeyi amaçlarız. Şirketimiz personellerinin aidiyet duyguları ile şirket menfaatlerini gözeterek görevlerini yapmaları için gerekli güven ve çalışma ortamı sağlamayı amaçlarız. 
Firmamızın çalışanlarına sağlamayı garanti ettiği güven ortamı sayesinde objektifliği ve karar verme sürecini etkileyecek durumların önüne geçmeyi amaçlarız.

3. Hediye Kabul Etme ve Verme 
AKO Grup olarak personellerimizin kendi menfaatleri için tarafsızlık ilkesi, firma için alacağı kararlar ve davranışlarını etkileyecek hediye, kazanç, yardım, ağırlama, özel indirim, komisyon ve iskonto istemeyeceklerini ve kurum kültürü ve lugatına uygun olarak reddecektir.
Şahsı adına hiçbir şekilde maddi değeri olan materyal kabul edilmeyecektir.

4. Siyasi Faaliyetler
AKO Grup personelleri siyasi bağlantılarını ve görüşünü hiçbir şekilde çıkar çatışması oluşturacak şekilde kullanmayacaktır.
İçerisinde bulunduğu siyasi ortamlarda hiçbir şekilde firma adını, şirket unvanını ve şirket kaynaklarını kullanmayacaktır.
Hiçbir AKO Grup personeli çalışma saatlerinde ve firma sahasında siyasi propaganda yapamaz.

5. Taciz
AKO Grup, bünyesinde çalışanların farklılıklarının, tercihlerinin ve yönelimlerinin farkındadır ve bu özel durumlarını dışlayıcı bir tutum sergilemez.
Dil, din, ırk, etnik köken ve milliyet gibi konularda tercih edilme, ayrımcı ya da hoş karşılanmayacak davranışları reddeder.
Onur kırıcı şakalar, hareketler, lakaplara izin vermez.
Cinsel, ırkçı ve karalayıcı sözlü ya da fiziksel davranışlara müsamaha göstermez.
Korkutucu, agresif davranışları, zorbalık ve şiddet eğilimini, kişileri rahatsız edecek hal ve hareketleri, uygunsuz esprileri ve kişilerin ailevi ve ruh hallerini bozacak materyal paylaşımı ve gösterimini kesin bir dille reddeder.
Firma içerisinde uygun karşılanmayacak flörtleşme ve yakınlaşmalara izin vermez.

6. Ticari Sırların Korunması ve Gizlilik
AKO Grup personeli en büyük birikimi olan tecrübesi ve firma bilgilerini vizyonu, misyonu ve hedefleri dışında kullanamaz ve firma dışı kişilerle paylaşamaz. Bu doğrultuda bilginin etkin ve doğru kullanımı, bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması firmanın ve tüm çalışanların ortak sorumluluğudur.
Gizli bilgi bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla; AKOJANT firmasına ait fikri mülkiyet hakları ve her türlü yenilikle beraber, personelin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği ve uyguladığı veri, iş süreci, iş planı, iş stratejisi, mali bilgiler, personel özlük bilgileri, fiyat, yöntem bilgisi, şartname, tedarikçilere ilişkin bilgiler ve benzeri tüm yazılı, grafik veya makinede okunabilir bilgileri içerir.


UYGULAMA ESASLARI
AKOJANT çalışanlarının gizli bilgilere ilişkin hassasiyet göstermesi ve uyması gereken esaslar aşağıda belirtilmiştir:
•    Gizli bilgiler, yargı kararları ve mevzuat gereğince zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanmaz.
•    Gizli bilgiler değiştirilmemeli, kopyalanmamalı ve tahrip edilmemelidir. Bilgilerin saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Bilgiler üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile birlikte kayıt altına alınır.
•    Firmanın bilgi sistemlerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları, yetkileri ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulmalı, yetkili kullanıcılar haricinde kimseye açıklanmamalıdır.
•    Gizli olduğu yazılı olarak belirtilmese dahi, tanımda belirtilen nitelikteki her türlü bilgi ve belgenin gizliliğinin korunması gerekmektedir. Çalışanlar bu sorumluluğu AKO Grup bünyesinde çalıştıkları süre boyunca ve işten ayrılmaları halinde devam eder.

SORUMLULUKLARIMIZ
AKO Grup olarak müşterilerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza topluma, insanlığa ve en önemlisi çalışanlarına karşı sorumluluklarının farkındadır ve bu farkındalığa uygun olarak hareket etmektedir.
1. Yasal Sorumluluklarımız
AKO Grup yaptığı çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ilişkide bulunduğu diğer uluslararası hukuk kuralları ışığında yürütür. Firmadan talep edilen bilgileri doğru, eksiksiz, tam ve anlaşılır olarak sunmaya hazırdır.

2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
Müşterileri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Müşterilerimize saygı, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. Müşterilerimizin gizli bilgilerini özenle koruruz.

3. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
En büyük değeri olan çalışanlarımızın grubumuza dâhil oldukları sürece özlük haklarını tam ve doğru biçimde kullanmasını sağlayacaktır. Çalışanlarımız için dürüst, adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayacaktır.
Çalışanlarımız için bireysel gelişimlerini arttıracak, firmamız ve aileleri için en üst faydayı sağlamaları için çalışmalarını yapacaktır.
Sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlerde bulunmalarını destekler ve iş hayatı ve özel hayatlarında dengeyi gözetmektedir.

4. Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
AKO Grup müşteri ve kendi özel bilgileri gibi, tedarikçi ve iş ortaklarının bilgi birikimine de saygı göstermektedir. Müşteri ve iş ortaklarına adil ve saygı ile yaklaşarak, kendilerine olan yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmektedir.

5. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız
Demokrasi, insan hakları ve çevrenin korunması; sosyal sorumluluk görevleri, suç ve yolsuzlukların önlenmesi bizim için önemlidir. Vatandaşlık bilinciyle toplumsal konulara duyarlılıkla yaklaşır, sivil toplum örgütlerine, kamu yararına olan hizmetlere destek olmaya çalışırız. Türkiye'nin ve proje yürüttüğümüz uluslararası ülkelerin gelenek ve kültürlerine saygılı davranırız.

Adil ve Güvenli Çalışma Ortamının Sağlanması
AKO Grup personelleri için, çalışma ortamında adalet ve güvenlikten taviz vermeyecektir. Adil çalışma ortamının oluşturulması ve devamlılığının sağlanmasını kendisine ilke edinmiştir. Personellerinin adil ve güvenli bir ortamda, huzurlu çalışmaları için bütün imkânlarını seferber etmektedir. 

AKOJANT insan kaynakları politika ve uygulamarında; işe alım, ücretlendirme, sosyal haklar, ödüllendirme, performans yönetimi, terfi, rotasyon, eğitim vb. tüm uygulamaların adil olmasını sağlar.
Firmada çalışanları arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmaz.
Firmada iş birliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı sağlanıp çatışmalar önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyum içerisinde çalışması sağlanır.
İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.
Yönetiminde yetki verdiği personellerin çalışanlar ile alacak-verecek ilişkisi içinde olmalarına izin vermez.


İŞ SAĞLIĞI VE ÇEVRE
İş Sağlığı
AKO Grup olarak en büyük değeri olan personellerinin mesai sonrasında evlerine beden ve ruh sağlıklarını incitmeden dönmeleri ve tekrardan görevlerine güvenli bir şekilde dönmeleri için bütün şartları sağlamaktadır. 
Personellerinin güvenliğini tehlikeye atacakları bütün durumları analiz etmekte ,gerekli önlemlerin ramak kala olaylar dahi yaşanmadan önlenmesi için önlemlerini almaktadır.

Çevre
AKOJANT Firması, üretim esnasında oluşan kontemine atık, geri dönüştürülebilir atık ve evsel atıkların atmosfer, toprak ve yeşil alanlara verebileceği zararları minimize etmek adına bünyesinde ilgili yasaları kendine referans alarak çalışmalarını yapmıştır. Atıkları düzenli olarak bakanlık tarafınca belirlenen şartlara uygun olarak, sertifikalı firmalar tarafından bertaraf edilmesini sağlamaktadır. Çevreye olan duyarlılığını aldığı önlemlerle göstermektedir.

UYGULAMA
Çalışanlar, kuralların herhangi bir şekilde ihlalini önlemek için gereken tüm önlemleri almalıdır.
Çalışanlar şüphelendikleri durumu yöneticilerine veya İnsan Kaynakları Bölümüne bildirmelidir.
İş etiği kuralları, teknolojik gelişmeler, dünya ve çevre koşulları, şirketin dinamikleri ve çalışanlardan gelen öneriler doğrultusunda her yıl gözden geçirilir.
Yukarıda belirtilen çalışma ilkelerinin her birimizin karşılaştığı tüm farklı durumlara nasıl uygulanabileceğini anlatmak olanaksızdır. Bu nedenle kendimiz şu soruları sormalıyız:
•    Yapılacak en doğru şeyi yapıyor muyum?
•    Yaptıklarım çevreye ve toplum yargılarına uygun mu?
•    Yaptıklarım firmanın imajını koruyacak mı?


Çalışanların Görev ve Sorumlulukları
Etik kurallar prosedürü, nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki temel kuralları ortaya koymaktadır. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm AKO Grup çalışanları,
•    Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etmek.
•    Firma içerisinde geçerli olan prosedürleri öğrenmek ve uygulamak.
•    İş sağlığı ve güvenliği kapsamında konulan kural ve talimatlara tam uygunluk içerisinde çalışmak ve gerekli önlemleri almak sorumluluğu içerisindedir.

Yöneticilerin Görev ve Sorumlulukları
AKO Grup firması yöneticilerinin, İş Etiği Prosedürü ile çalışanlar için tanımlanmış sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre yöneticiler:
•    Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesini sağlamak.
•    Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmak, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmek.
•    Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularda risklerini en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamak ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gereken yöntem ve yaklaşımları uygulamak ile sorumludur.

ETİK SORUNLARININ ÇÖZÜMLENMESİ
Etik konusundaki sorunlar AKOJANT Etik Kurulu tarafından çözümlenir.
Etik Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, İnsan Kaynakları Üst Yönetici ve Hukuk Üst Yöneticisinden oluşur. Etik Kurulun raportörlüğünü İç Denetim Üst Yöneticisi icra eder. Etik Kurulun işleyişi, karar alma süreçleri, firmadaki disiplin kurulu ile olan ilişkiler ve raporlama uygulamaları, Disiplin Prosedüründe detaylı olarak tarif edilmiştir.

Etik Kurulu Çalışma Prensipleri
Etik Kurulu çalışmalarını aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde yürütür;
•    Bildirimde veya şikâyette bulunanların kimliği gizli tutulur. Etik ihlal bildiriminde bulunan çalışanlara veya kişilere yönelik misilleme niteliğindeki tutum ve davranışları önleyecek bir yaklaşım benimser.
•    Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delilleri doğrudan mevcut birimden talep etme yetkisine sahiptir. Elde edilen tüm bilgileri sadece soruşturma konusu sınırları içerisinde değerlendirebilir.
•    Soruşturma süreci en baştan itibaren yazılı olarak ve bilgi, delil, belgelerle birlikte tutanağa eklenir.
•    Soruşturma ivedilikle ele alınır ve sonuca en hızlı şekilde ulaşılır. Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur. Sonuç hakkında ilgili bölümlere bilgi verilir.
•    Kurul gerekli gördüğü takdirde soruşturma sürecinin gizlilik prensiplerini ihlal etmeden uzman görüşüne başvurabilir ve bir uzmandan faydalanabilir.

UYUM
Denetleyiciler ve yöneticiler kendi gözetimi altındaki çalışanlarının bu kuralları ve iç yönetmelikleri anlamalarından ve bunlara uymalarından sorumludur. Danışmanlar dahil Grubun mümessil veya temsilcileri de bu Kurallara uymalıdır.
Etik Kurul ve Olası Tedbirler
Bu kuralların ihlali ile ilgili herhangi bir iyi niyet raporunu etraflıca soruşturmaya kendimizi adamış bulunmaktayız. Bu kuralı veya diğer iç yönetmelikleri ihlal eden çalışanlara hizmetin veya istihdamın feshini de içerebilen uygun disiplin tedbirleri uygulanır.
Eğer bir çalışan yasadışı faaliyetlerde veya AKO Jant ile rekabete giren faaliyetlerde bulunursa o çalışanın iş sözleşmesi derhal fesih edilir. 
Kural ihlallerini/yasadışı faaliyetler bilgilerini isteyerek saklayan veya diğerlerini kendilerini rapor etmesini engelleyen çalışanlara karşı dava açılabilir.

Abdulkadir ÖZcan AŞ.